KANNER, VAKANZ AN E GEESCHT

Mat senge beschte Frënn an der Vakanz sinn, do wou d’Sonn schéngt, wou eng eege Schwämm am Gaart ass, dat ass jo wonnerschéin. Ma nëmme bis ee Geescht nuets Kaméidi schléit.
Et gi jo awer keng Geeschter. Oder dach .....Viviane Daman