KANNER, BICHER AN E FEIER

Bei der Geleeënheet vun der Aweiung vun der Gemengebibliothéik schreiwen a molen d'Schoulkanner Geschichten, déi an engem Buch gedréckt ginn.

Dat Buch ka jiddwereen an der neier Bibliothéik ausléinen. Bis e Feier ausbrécht.Viviane Daman